Szkolenia

Z JAKICH SZKOLEŃ NAJCZĘŚCIEJ KORZYSTAJĄ NASI KLIENCI?

Tytuł szkolenia: ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM SPRZEDAŻY.

Szkolenie to zorganizowany proces nauczania, polegający na przekazaniu niezbędnej wiedzy w celu podniesienia kwalifikacji konkretnych osób w konkretnej dziedzinie, prowadzony poprzez aktywne metody rozwojowe.

Zapisz się na szkolenie

Korzyści ze szkolenia:

 • Analiza swoich zachowań związanych z zarządzaniem zespołem
 • Refleksja nad nastawienie do wykonywanych obowiązków oraz rolą Managera w zespole
 • Poznanie własnych deficytów wiedzy i umiejętności
 • Analiza roli i zadań osoby odpowiedzialnej za wynik, umiejętność przełożenia tej odpowiedzialności na zespół i egzekucja ustaleń
 • Diagnoza słabych i mocnych stron, a także szans i zagrożeń w kontekście rozwoju i efektywności osobistej
 • Usystematyzowanie roli komunikacji interpersonalnej jako narzędzia w budowaniu autorytetu i wizerunku efektywnego Managera
 • Uwypuklenie korzyści ze stosowania zasad w zespole
 • Umiejętność przeprowadzania analizy motywatorów swoich pracowników, stosowania rozmowy wspierającej oraz dyscyplinującej
 • Analiza podstawowych wskaźników związanych z zarządzaniem efektywnym działem handlowym
 • Doskonalenie jasnego formułowania oczekiwań do zespołu z elementami wystąpień publicznych
 • Zmierzenie się z trudnymi sytuacjami w zarządzaniu ludźmi i ustalenie najskuteczniejszych technik radzenia sobie z takimi sytuacjami
 • Określenie LUKI efektywności organizacji - różnica pomiędzy działaniem pożądany, a rzeczywistym
 • Doskonalenie pomiaru zmian postaw
 • Poznanie składowych dobrze formułowanego celu
 • Twórcze doświadczenie - cykl kolba

Cel szkolenia:
Szkolenie ma na celu umożliwienie uczestnikom szkolenia wypracowania własnych narzędzi do skutecznego zarządzania zespołem sprzedaży. Podczas szkolenia będzie możliwość analizy własnych metod, odniesienia ich do dobrych praktyk stosowanych w innych zespołach czy ogólniej skutecznych narzędzi do poprawy sprzedaży i zwiększenia efektywności komunikacji. Omówione zostaną skuteczne metody komunikacji werbalnej, także w trudnych i konfliktowych sytuacjach z pracownikami. Uczestnicy poznają techniki radzenia sobie ze swoimi emocjami, ale także nastawieniem swoich pracowników i współpracowników, co bezpośrednio przełoży się na jakość budowania relacji, atmosferę w miejscu pracy i wynik sprzedażowy.

Adresaci szkolenia:
Managerowie działów sprzedaży, Managerowie ds. wsparcia sprzedaży, Managerowie ds. rozwoju sprzedaży, Kadra Zarządzająca, key Account Managerowie, Sales Managerowie. Również w przypadku, gdy zadajesz sobie jedno z poniższych pytań, to szkolenie jest właśnie dla Ciebie!

 • Jaka jest moja rola jako Managera w zespole sprzedażowym?
 • Czy moje metody zarządzania zespołem są dobre?
 • Jak radzić sobie ze swoimi emocjami?

Metodyka:
Szkolenie prowadzone jest aktywnymi metodami angażującymi wszystkich uczestników. Składa się z wykładu interaktywnego, ćwiczeń case study, dyskusji moderowanej oraz odgrywania ról i symulacji.



Tytuł szkolenia: MENTORING DLA WŁAŚCICIELI FIRM.

Mentoring to relacja dwóch osób, którą można poznać po tym czy mentor darzony jest szacunkiem drugiej osoby i czy inspiruje do działania. To relacja oparta na zaufaniu, dyskrecji i partnerstwie, oraz wymianie doświadczeń w skutecznym osiągnięciu zamierzonego celu.

Zapisz się na szkolenie

Korzyści z mentoringu:

 • Praca z celem finansowym firmy oraz stworzenie konkretnych wytycznych do realizacji celu przychodowego
 • Ustalenie zasad funkcjonowania zespołu oraz ram działania
 • Analiza i wsparcie procesu obsługi klienta
 • Pomoc w adaptacji - wprowadzeniu pracownika w miejsce pracy
 • Wspólne wypracowanie w zespole standardów zachowań w pracy
 • Komunikacja z pracownikami w różnych aspektach
 • Wsparcie potencjału pracowników
 • Pomoc w ułożeniu relacji
 • Organizacja spotkań i odprawek dla zespołu
 • Pomoc w stworzeniu zakresu obowiązków oraz obszarów kompetencji
 • Rozliczanie z zadań oraz egzekucja ustaleń
 • Analiza możliwych motywatorów
 • Pomoc w stworzeniu "dobrego miejsca pracy", na które wpływają: wydajność, zyskowność, rotacja pracowników, zadowolenie klienta
 • Wprowadzenie narzędzi wspierających procesy zarządcze
 • Wsparcie w doborze pracowników
 • Oszczędność czasu

Cel mentoringu:
Współpraca w zakresie mentoringu to cykliczne spotkania z Konsultantem, których celem jest wsparcie bieżącego funkcjonowania firmy. Wdrożenie odbywa się samodzielnie po wspólnym zaplanowaniu działań.

Adresaci mentoringu:
Dla wszystkich właścicieli Firm w małych i średnich przedsiębiorstwach oraz osób odpowiedzialnych za zarządzanie w takich organizacjach, pragnących poszerzyć swoje kompetencje w zakresie zarządzania oraz sprzedaży usług.

Metodyka:
Mentoring jest prowadzony aktywnymi metodami angażującymi Uczestnika. Składa się z motywacji oraz wsparcia procesu nauki i/lub działań rozwojowych, wsparcia codziennych działań operacyjnych, a końcowo - feedback na stanowisku pracy od Konsultanta.



Tytuł szkolenia: SZKOLENIA MANAGERSKIE.

Szkolenie to zorganizowany proces nauczania, polegający na przekazywaniu niezbędnej wiedzy w celu podniesienia kwalifikacji konkretnych osób w konkretnej dziedzinie, prowadzony poprzez aktywne metody rozwojowe.

Zapisz się na szkolenie

Korzyści ze szkolenia:

 • Diagnoza własnego stylu zarządzania
 • Nabycie dobrego prezentowania własnych interesów oraz przekonywanie innych do Twojego punktu widzenia
 • Stworzenie okazji do przećwiczenia różnych trudnych sytuacji zarówno w kontakcie indywidualnym z pracownikiem, jak i na forum grupy
 • Analiza najskuteczniejszych metod formułowania celów oraz metod ich konsekwentnej egzekucji, utrwalenie metod efektywnej komunikacji
 • Nabycie wiedzy z zakresu zmiany oraz metod radzenia sobie z oporem podczas wdrażania zmian
 • Nabycie umiejętności przekazywania informacji zwrotnej
 • Poznanie systemów motywacyjnych
 • Określenie LUKI efektywności organizacji - różnica pomiędzy działaniem pożądanym, a rzeczywistym
 • Rozwój umiejętności managerskich: planowanie, organizowanie, motywowanie, kontrolowanie
 • Twórcze doświadczenie - cykl kolba

Cel szkolenia:
Cele szkolenia jest zwiększenie efektywności uczestników w obszarze funkcjonowania mniejszych i większych zespołów/organizacji. Analiza własnego sposobu zarządzania oraz wskazanie obszarów do rozwoju, które pozwolą szybciej osiągnąć zamierzone cele. Podczas szkolenia uczestnicy przećwiczą różne metody pracy z ludźmi, aby realizowali wskazane cele i zadania. Nauczą się precyzyjnie formułować swoje oczekiwania do zespołu oraz konsekwentnie je realizować. Dodatkowo omówione zostaną narzędzia pracy z oporem oraz umiejętność wdrażania efektywnych zmian w swoim zespole.

Adresaci szkolenia:
Dla wszystkich Managerów z różnych branż oraz osób zarządzających zespołami w organizacjach mniejszych i większych, pragnących poszerzyć swoje kompetencje w zakresie wpływania na zespół oraz szybszej realizacji zamierzonych postanowień. A także dla wszystkich osób, które zadają sobie jedno z poniższych pytań, to szkolenie jest właśnie dla Ciebie!

 • Jak więcej wymagać od pracowników?
 • Jak formułować bieżące cele do realizacji?
 • Jak rozliczać z zadań?
 • Jak wdrażać nowych pracowników?
 • Jak zarządzać swoim zespołem?
 • Jak przekazywać konstruktywną informację zwrotną?
 • Jak motywować pracowników?

Metodyka:
Szkolenie jest prowadzone aktywnymi metodami rozwojowymi, angażującymi wszystkich uczestników. Składa się z wykładu interaktywnego, dyskusji moderowanej, ćwiczeń oraz case study, a także odgrywania ról i symulacji.



żarówka pomysły na zmianę firmy
Tytuł szkolenia: CALL CENTER – TO JEST PROSTE!.

Zapisz się na szkolenie

Korzyści ze szkolenia:

 • Podniesienie efektywności pracy call center
 • Zwiększenie poziomu satysfakcji klientów z kontaktów z call center oraz skuteczności jego działania
 • Wzrost liczby umawianych spotkań/zamknięć sprzedaży
 • Wzrost pewności siebie pracowników podczas prowadzonego telemarketingu, co przekłada się na jakość realizowanych zadań
 • Poprawę radzenia sobie z trudnymi sytuacjami podczas rozmowy z klientem
 • Utrwalenie umiejętności budowania dobrej rozmowy telemarketingowej sprzyjającej sprzedaży
 • Stworzenie „banku pomysłów” na zainteresowanie klienta rozmową, rozwiązania trudnych sytuacji i innych

Cel szkolenia:
Szkolenie ma na celu zwrócenie uwagi na kluczowe obszary związane z podniesieniem skuteczności z wykonywanego telemarketingu. Uczestnik szkolenia będzie potrafił świadomie pracować głosem. Pozna model skutecznej rozmowy telemarketingowej skoncentrowanej na realizacji założonego celu i dopasowanej do klienta. Wyrobi umiejętność reagowania na zachowanie klienta oraz naturalną i jednocześnie nieszablonową rozmowę.

Adresaci szkolenia:
Pracownicy zespołów Call Centrowych oraz osoby, które w celu pozyskania klientów wykorzystują Telemarketing. Właściciele lub managerowie Departamentów Call center lub pokrewnych. W przypadku, gdy zdajesz sobie jedno z poniższych pytań, to szkolenie jest właśnie dla Ciebie!

 • Jak pozyskiwać klientów poprzez telefon?
 • Co zrobić, aby poszerzyć bazę klientów?
 • Jak się przygotować, aby praca z telefonem była jeszcze skuteczniejsza?
 • Jak prosić o polecenie zadowolonych klientów?
 • Jak radzić sobie z odmową klientów?
 • Nie wiem jak rozpocząć rozmowę z klientem.
 • W jaki sposób prowadzić rozmowy z klientami z baz zimnych, a w jaki z baz własnych?

Metodyka:
Szkolenie prowadzone jest aktywnymi metodami angażującymi wszystkich uczestników. Składa się z ćwiczeń case study, dyskusji moderowanej, odgrywania ról i symulacji oraz wykładu interaktywnego. Dla lepszego efektu, rozmowy telemarketingowe są nagrywane na dyktafon i w celach edukacyjnych omawiane na forum grupy.



żarówka pomysły na zmianę firmy
Tytuł szkolenia: JAK ZMIENIĆ FIRMĘ, CZYLI POPRAW SWOJĄ EFEKTYWNOŚĆ.

Zapisz się na szkolenie

Jeżeli zadajesz sobie jedno z poniższych pytań, to szkolenie jest właśnie dla Ciebie! :

 • Jak zmienić firmę, aby zarabiała więcej?
 • Jak więcej wymagać od pracowników?
 • Jak konsekwentnie egzekwować ustalenia?
 • Jak formułować bieżące cele do realizacji?
 • Jak rozliczać z zadań?
 • Jak wdrażać nowych pracowników?
 • Jak mierzyć procesy związane ze sprzedażą i obsługą klienta?
 • Jak radzić sobie z oporem i zaniechaniem w procesie wdrażania nowych ustaleń?

Cel szkolenia:
Celem szkolenia jest doskonalenie kompetencji związanych z zarządzaniem zespołem, tak aby poprawić efektywność działania.

Agenda szkolenia:
W pierwszym dniu szkolenia będziemy ćwiczyć skuteczne stawianie celów dla zespołu oraz indywidualnie. Dowiemy się więcej o delegowaniu zadań oraz ich konsekwentnej egzekucji. Dzięki pracy w tym dniu Twój zespół jeszcze dokładniej będzie wiedział co robić! W drugi dniu szkolenia będziemy koncentrować się na analizie i wyciąganiu wniosków, szczególnie w obszarze działań sprzedażowych w Twojej organizacji. Dodatkowo istotnym punktem programu będzie case study (studium przypadku) dotyczące możliwych źródeł oporu w pracy z ludźmi.

Adresaci szkolenia:
Właściciele wszystkich małych i średnich przedsiębiorstw oraz osoby odpowiedzialne za zarządzanie w takich organizacjach. Dla wszystkich pragnących poszerzyć swoje kompetencje w zakresie wpływania na zespół oraz szybszej realizacji postanowień.

Metodyka:
Szkolenie prowadzone jest aktywnymi metodami angażującymi wszystkich uczestników. Składa się z wykładu interaktywnego, dyskusji moderowanej, ćwiczeń i zadań, case study oraz gier szkoleniowych, a także odgrywania ról i symulacji.



biznes robią Ci którzy znają się na ludziach
Tytuł szkolenia: BIZNES ROBIĄ CI, KTÓRZY ZNAJĄ I ROZUMIEJĄ LUDZI.

Szkolenie z zakresu zarządzania ludźmi dla przedsiębiorców.
Korzyści ze szkolenia:

 • Diagnoza własnego potencjału managerskiego
 • Analiza własnych zasad i wartości w kontekście zarządzania ludźmi i nabycie umiejętności przekazania ich innym
 • Wypracowanie konkretnych zasad pracy w zespole oraz metod ich egzekwowania
 • Nabycie koniecznej wiedzy związanej z zarządzaniem przez cele i zadania
 • Stworzenie okazji do analizy najlepszych form zatrudnienia i ich konsekwencji
 • Utrwalenie umiejętności stosowania różnych motywatorów płacowych i pozapłacowych, analiza ich opłacalności

Cel szkolenia:
Szkolenie ma na celu stworzenie okazji do analizy wielu sytuacji w kontekście zarządzania ludźmi i wypracowania skutecznych narzędzi managerskich. Stwarza okazję do analizy własnego potencjału managerskiego, pomaga określić kluczowe zasady i wartości w biznesie. Szkolenie pozwala przeanalizować różne scenariusze związane z zarządzaniem i wybrać najskuteczniejsze w danym środowisku czy firmie. Dzięki uczestnictwu w szkoleniu można poszerzyć kompetencje wywierania wpływu na swoich pracowników oraz docelowo zwiększyć skuteczność wszystkich planowanych działań.

Adresaci szkolenia:
Dla wszystkich przedsiębiorców, którzy chcą skuteczniej zarządzać swoim biznesem i czerpać korzyści z zatrudnienia.
W przypadku, gdy zdajesz sobie jedno z poniższych pytań, to szkolenie jest właśnie dla Ciebie!

 • Nie wiem co dokładnie robią moi pracownicy? Czy pracują skutecznie?
 • Nie mam pomysłu jak przekonać ich do zmiany (zasad wynagrodzenia, obsługi klienta, metod pracy, godzin pracy itp.) tak aby sami chcieli się w nią zaangażować?
 • Co mogę zrobić, aby szybciej osiągać cele założone dla całego zespołu?
 • Jak zmotywować ich do pracy?

Metodyka:
Szkolenie prowadzone jest aktywnymi metodami angażującymi wszystkich uczestników. Składa się z wykładu interaktywnego, ćwiczeń case study, dyskusji moderowanej, odgrywania ról i symulacji.



jak znaleźć doskonałego pracownika?
Tytuł szkolenia: JAK ZNALEŹĆ DOSKONAŁEGO PRACOWNIKA?

Korzyści ze szkolenia:

 • Nabycie umiejętności dobrego zaprezentowania swojej firmy w procesie rekrutacji
 • Stworzenie okazji do przećwiczenia różnych sytuacji typowych w procesie rekrutacji
 • Tworzenie profilu idealnego kandydata
 • Budowanie ogłoszeń rekrutacyjnych
 • Analiza dokumentów aplikacyjnych
 • Nabycie wiedzy z zakresu mowy niewerbalnej istotnej podczas procesu rekrutacji
 • Utrwalenie metod efektywnej komunikacji

Cel szkolenia:
Celem szkolenia jest przygotowanie i zaplanowanie świadomego procesu rekrutacji w odniesieniu do potrzeb w firmie. Nabycie podstawowych umiejętności związanych z analizą kompetencji oraz budowaniem pozytywnego wizerunku wśród kandydatów.

Adresaci szkolenia:
Dla wszystkich przedsiębiorców, którzy chcą skuteczniej zarządzać swoim biznesem i czerpać korzyści z zatrudnienia.
W przypadku, gdy zdajesz sobie jedno z poniższych pytań, to szkolenie jest właśnie dla Ciebie!

 • Jak znaleźć pracownika? Kogo zatrudnić?
 • Jak sprawdzić referencje?
 • Jak napisać ogłoszenie rekrutacyjne i gdzie je zamieścić?

Metodyka:
Szkolenie prowadzone jest aktywnymi metodami angażującymi wszystkich uczestników. Składa się z wykładu interaktywnego, dyskusji moderowanej, odgrywania ról i symulacji.



sprzedaż, czyli jak budować zadowolenie klientów i zwiększać przychody
Tytuł szkolenia: SPRZEDAŻ, CZYLI JAK BUDOWAĆ ZADOWOLENIE KLIENTÓW I ZWIĘKSZAĆ PRZYCHODY

Korzyści ze szkolenia:

 • Diagnoza własnego potencjału sprzedażowego
 • Analiza pomysłów na pozyskanie klientów i metod rozpoczęcia z nimi współpracy
 • Nabycie koniecznej wiedzy dotyczącej statystyki w sprzedaży oraz umiejętności przekuwania jej na realny przychód firmy
 • Stworzenie okazji do analizy trudnych sytuacji w sprzedaży bezpośredniej B2B i B2C
 • Utrwalenie umiejętności budowania dobrej rozmowy sprzedażowej

Cel szkolenia:
Szkolenie ma na celu zwrócenie uwagi na kilka kluczowych obszarów związanych z kompetencjami sprzedażowymi i pozyskaniem klientów. Pozwala przeanalizować metody pracy pod kątem skutecznej sprzedaży oraz ustalanie planów pracy. Jest świetną okazją do stworzenia własnych narzędzi sprzedażowych w oparciu o dobre praktyki i doświadczanie najlepszych. Dzięki uczestnictwu w tym szkoleniu można wskazać niezbędne elementy sprzedaży bezpośredniej B2B oraz B2C, sprzedaży krzyżowej czy budowania lojalności klientów w długim terminie.

Adresaci szkolenia:
Dla wszystkich Firm, które chcą zwiększać swoją sprzedaż w rozumieniu ilości, wolumenu, marży czy poszerzenie rynków zbytu. Szkolenie szczególnie polecane dla Firm i przedsiębiorstw posiadając aktywny dział sprzedaży.
W przypadku, gdy zdajesz sobie jedno z poniższych pytań, to szkolenie jest właśnie dla Ciebie!

 • Nie wiem jak sprzedawać więcej moim dotychczasowym klientom.
 • Co zrobić, aby poszerzyć bazę moich klientów?
 • Jak prosić o polecenie zadowolonych klientów?
 • Jak radzić sobie z odmową klientów?
 • Nie wiem jak rozpocząć rozmowę z klientem.
 • Czy moi handlowcy/sprzedawcy/doradcy mogą sprzedawać drożej lub więcej?

Metodyka:
Szkolenie prowadzone jest aktywnymi metodami angażującymi wszystkich uczestników. Składa się z gry sprzedażowej, ćwiczeń case study, dyskusji moderowanej, odgrywania ról i symulacji oraz wykładu interaktywnego.



szkolenie droga do sukcesu
Tytuł szkolenia: OBSŁUGA KLIENTA, CZYLI JAK DBAĆ O GRONO KLIENTÓW, ABY ZAWSZE WRACALI

Korzyści ze szkolenia:

 • Nabycie umiejętności dobrego zaprezentowania swojej usług w procesie sprzedaży
 • Stworzenie okazji do przećwiczenia różnych sytuacji typowych i trudnych podczas obsługi klienta
 • Analiza narzędzi komunikacyjnych realizujących założone cele, komunikat ja
 • Nabycie wiedzy z zakresu mowy niewerbalnej istotnej podczas procesu obsługi klienta
 • Utrwalenie metod efektywnej rozmowy z klientem wraz z informacją zwrotną

Cel szkolenia: Celem szkolenia jest przygotowanie i zaplanowanie świadomego procesu obsługi klienta, tak aby maksymalizować jego zadowolenie jednocześnie standaryzując proces obsługi. Pozwala na analizę zachowań oraz wypowiedzi usługodawców i wypracowanie najbardziej skutecznych narzędzi budowania długoterminowej relacji z klientami. Dzięki uczestnictwu w szkoleniu osoby mogą nauczyć się zwiększać zadowolenie klientów jednocześnie budując z nimi długoterminową relację biznesową.

Adresaci szkolenia: Dla wszystkich przedsiębiorców i ich pracowników prowadzących biznesy usługowe, gdzie istotnym elementem jest zadowolenie klienta i umiejętne dbanie o jego potrzeby i nastrój. Najczęściej korzystają z niego: salony kosmetyczne, fryzjerskie, Spa oraz biura podróży i podmioty z branży medycznej.

Metodyka: Szkolenie prowadzone jest aktywnymi metodami angażującymi wszystkich uczestników. Składa się z odgrywania ról i symulacji, wykładu interaktywnego, case study oraz dyskusji moderowanej.



jak ważna jest komunikacja?
Tytuł szkolenia: JAK WAŻNA JEST KOMUNIKACJA?

Korzyści ze szkolenia:

 • Diagnoza własnego stylu komunikacji
 • Nabycie umiejętności dobrego zaprezentowania siebie w życiu zawodowym
 • Stworzenie okazji do przećwiczenia różnych sytuacji trudnych i wyznaczenia granic
 • Analiza możliwości wynikających z konfliktów w zespołach
 • Nabycie wiedzy z ekspresji i narzędzi aktywnego słuchania
 • Utrwalenie metod efektywnej komunikacji wraz z informacją zwrotną

Cel szkolenia:
Celem szkolenia jest zwiększenie efektywności uczestników w obszarze komunikacji. Analiza własnego sposobu komunikacji oraz wskazanie obszarów do rozwoju, które pozwolą szybciej osiągać zamierzone cele. Podczas szkolenia uczestnicy przećwiczą różne sposoby komunikacji, które pozwolą na świadome kształtowanie aspektów swojego życia i szybsze osiąganie zaplanowanych celów.

Adresaci szkolenia:
Dla wszystkich osób pragnących poszerzyć swoje kompetencje w zakresie komunikacji zarówno w kontaktach biznesowych w obszarze związanym z obsługą klienta oraz współdziałaniem w zespole.
W przypadku, gdy zdajesz sobie jedno z poniższych pytań, to szkolenie jest właśnie dla Ciebie!

 • Jak być asertywnym i wyznaczać swoje granice?
 • Jak przestać wykonywać pracę za innych?
 • Jak efektywnie współdziałać w zespole?
 • Jak mam zwiększyć skuteczność pracy w mojej firmie?
 • Jak pokonywać konflikty?

Metodyka:
Szkolenie prowadzone jest aktywnymi metodami angażującymi wszystkich uczestników. Składa się z ćwiczeń, case study, odgrywania ról i symulacji, wykładu interaktywnego oraz dyskusji moderowanej.



skuteczna prezentacja
Tytuł szkolenia: SKUTECZNA PREZENTACJA

Korzyści ze szkolenia:

 • Diagnoza własnego stylu prezentacji
 • Nabycie umiejętności budowania bezpiecznej atmosfery w grupie
 • Utrwalenie metod efektywnej prezentacji, budowania skutecznej struktury wystąpień publicznych oraz realnego celu tychże wystąpień
 • Stworzenie okazji do przećwiczenia różnych sposobów prezentacji, budowania ciekawych ćwiczeń pozwalających utrwalić wiedzę oraz omówienie typowych błędów oraz planowania czasu trwania wystąpienia
 • Nabycie wiedzy z zakresu mowy niewerbalnej istotnej podczas komunikacji z otoczeniem oraz odpowiedniego prezentowania siebie na forum
 • Stworzenie okazji do przećwiczenia różnych trudnych sytuacji zarówno pod kątem warunków i otoczenia, a także uczestników. Omówienie procesu grupowego.

Cel szkolenia:
Celem szkolenia jest zwiększenie efektowności wystąpień publicznych w realiach pracy każdej osoby na co dzień występującej publicznie, przed gronem osób. Analiza własnego sposobu prezentacji oraz wskazanie obszarów do rozwoju, które pozwolą szybciej osiągać zamierzone cele. Podczas szkolenia uczestnicy przećwiczą różne sposoby budowania wystąpień publicznych, narzędzi budowania bezpiecznej atmosfery na forum oraz metod komunikacji, dzięki którym w świadomy sposób będą kształtować swój wizerunek profesjonalisty oraz zwiększać skuteczność swojej prezentacji.

Adresaci szkolenia:
Dla wszystkich przedsiębiorców, których aktualna oraz przyszła praca związana jest z wystąpieniami na forum, argumentowaniem, przekazywaniem wiedzy w atmosferze spokoju i bezpieczeństwa czy też zachęcania do realizacji stawianych celów.
Ze szkolenia najczęściej korzystają: trenerzy wewnętrzni, osoby prowadzące szkolenia z różnych branż.

Metodyka:
Szkolenie prowadzone jest aktywnymi metodami angażującymi wszystkich uczestników.  Składa się z wykładu interaktywnego, ćwiczeń case study, dyskusji moderowanej, odgrywania ról i symulacji.